Opći uvjeti prodaje i isporuke

1. Valjanost

Uvjeti isporuke za sve sklopljene prodajne poslove i ugovore i s time povezane isporuke i naknadne isporuke. Odstupanja od ovih uvjeta prodaje i isporuke su pravovaljana samo ako su potvrđena u pismenom obliku od kupca i prodavatelja.

2. Ponude

Ponude su neobvezujuće osim ako nije izričito drugačije ugovoreno. Njihova valjanost je naznačena na ponudi. Ponuda obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete plaćanja, rokove dostave/preuzimanja i ostale uvjete.

3. Cijene i obračun

Ponuđene i obračunate cijene podrazumijevaju se bez zakonski pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) po važećem cjeniku Semmelrock proizvoda. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, cijene u ponudama se podrazumijevaju EXW skladište Ogulin, utovareno na kamion. Za obračun vrijede dimenzije i količine realizirane isporuke na temelju potvrđene otpremnice.

4. Rok isporuke

Semmelrock će se pridržavati navedenih rokova isporuke prema svrsi i mogućnosti. Ukoliko Semmelrock dostavlja robu, krajnji rok je osam radnih dana za pun kamion. Ako se radi o manjoj količini opločnika, rokovi dostave se posebno dogovaraju.

5. Otprema i transport

Ukoliko Semmelrock dostavlja kupcu robu na skladište ili gradilište, cijena transporta bit će iskazana kao posebna stavka. Semmelrock može tijekom godine korigirati cijene transporta sukladno promjenama na tržištu.

6. Palete

Semmelrock proizvodi isporučuju se na EUR paletama mjera 80/120 cm. Palete obračunavamo 60,00 kn/kom. Ukoliko kupac na skladište Ogulin vrati neoštećene palete u roku od 60 dana od izdavanja izlaznog računa za dotične palete, financijski odobravamo kupca za isti iznos. Kupac na lager može dovesti i zamjenske palete. U tom slučaju na otpremnim dokumentima i računu neće biti evidentirane.

7. Plaćanje, uvjeti plaćanja

Uvjeti plaćanja dogovoreni su Ugovorom o partnerstvu uz definirana sredstva osiguranja plaćanja. Ukoliko s kupcem nije sklopljen ugovor o suradnji, plaćanje se vrši na temelju predračuna. Za zakašnjela plaćanja obračunavat će se zakonska zatezna kamata.

8. Pravo zadržavanja vlasništva

Sve dok se u potpunosti ne izvrši plaćanje, isporučena roba ostaje u vlasništvu Semmelrocka. Ukoliko Semmelrock zbog neplaćanja kupca preuzme robu natrag, na temelju prava za zadržavanje vlasništva, kupac snosi troškove transporta u slučaju povrata ili daljnje prodaje robe.

9. Povrat robe i pripadajući troškovi

Ukoliko dođe do isporuke prevelike količine robe u odnosu na narudžbu kupca, ona će biti prihvaćena natrag tek nakon što je Semmelrock pismeno obavješten o tome te ako je roba neoštećena i original zapakiranana na paletama spremna za otpremu. Roba vraćena od kupca koja nije uredno zapakirana na paletama neće biti preuzeta. U svakom slučaju kupac prilikom povrata robe mora imati potvrdu o preuzimanju iste (otpremnicu) na kojoj su prikazani proizvodi s količinama.

10. Jamstva i reklamacije

Sememlrock jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu proizvoda u okvirima zakonskih odredbi. Za sve eventualne reklamacije u pogledu kvalitete i kvantitete proizvoda, kupac je dužan u roku 7 dana od preuzimanja/dostave proizvoda dostaviti komisijski zapisnik o uočenim nedostacima. U slučaju reklamacije kupac će izdvojiti reklamiranu robu i pozvati Semmelrock na zajedničko utvrđivanje stvarnog stanja. Reklamacija na dio robe ne daje partneru pravo da prolongira plaćanje za nereklamirani dio robe. Reklamiranu robu partner ne smije staviti u prodaju sve dok Semmelrock ne izda eventualno odobrenje za prodaju iste.

 

 

 

 

 

 

Uvjeti nabave članica Semmelrock grupe ("naručitelj")

 

1. Općenito

(1) Narudžbe usluga (u nastavku također „predmeta narudžbe“) i robe od strane Semmelrock Int. d.o.o. te društava koncerna („društva Semmelrock grupe“ ili „naručitelj“) kao i sklapanje ugovora o djelu provode se – ukoliko u narudžbi ili ugovoru o djelu nije drugačije utvrđeno – isključivo temeljem ovih uvjeta nabave. Proturječni ili odstupajući uvjeti te ostala ograničenja definirana od strane dobavljača nisu dio ugovora osim ukoliko se dobavljač u pojedinim slučajevima izričito i pismeno s njima složio.

2. Ponuda

(1) Svaki dobavljač se mora pridržavati upita naručitelja te u slučaju odstupanja na njih izričito ukazati.
(2) Izrada ponude je besplatna i ni na koji način ne obvezuje naručitelja.

3. Narudžba

(1) Narudžbe i izmjene narudžbi vrše se u pismenom obliku (putem faxa ili e-maila). Sadržaj usmenih ili telefonski dogovorenih narudžbi je obvezujuće samo u slučaju ukoliko se potvrdi od strane naručitelja. Ukoliko postoji pismeni dogovor o isporuci (okvirni dogovor) čija se validnost odnosi na trenutnu narudžbu, može se odstupiti od ovih pisanih uvjeta.
(2) Svaka narudžba i izmjena narudžbe mora biti potvrđena od strane dobavljača te se potvrda narudžbe mora ispostaviti naručitelju u roku od 8 dana. Ukoliko je dobavljač pismenim očitovanjem nije odbio, nakon isteka roka smatra se da je narudžba prihvaćena u skladu s uvjetima naručitelja.
(3) Izdana potvrda narudžbe se ne smije bez pismenog pristanka naručitelja kako djelomično, tako niti u cijelosti davati na uvid kooperantima ili trećim osobama. Dobavljač je izričito odgovoran za narudžbe i usluge svojih kooperanata i poddobavljača te garantira da će se iste izvršiti.

4. Narudžba proizvoda

(1) Isporuke i usluge moraju odgovarati uvjetima kvalitete navedenim na narudžbi, a posebice specifikaciji obveza iz ugovora. Ukoliko na narudžbi nisu navedeni posebni uvjeti kvalitete, predmet isporuke mora odgovarati uobičajenim uvjetima trgovačke kvalitete te imati uobičajeno predviđena svojstva. Nadalje, predmet isporuke mora sadržavati dobavljačeve i naručiteljeve (ovim redoslijedom) važeće zakonske i administrativne odredbe kao što su posebni propisi o sigurnosti, zaštita zaposlenika i sprječavanje nezgode te primjenjive norme (npr. Ö-norme, DIN norme, proizvodne norme) te smjernice uvažavajući važeće tehničke propise i pravila. Norme i oznake navedene na narudžbi moraju biti važeće ukoliko u narudžbi nije drugačije navedeno. Dobavljač je dužan pribaviti sve naručiteljeve norme ukoliko mu nisu stavljene na raspolaganje.
(2) Dobavljač je dužan informirati se o primjeni predmeta koji se isporučuje te o pripadajućim uvjetima.
(3) Ukoliko su za ispostavljanje narudžbe potrebna dodatna odobrenja (npr. kod uvoza i izvoza) ili suglasnost treće strane, dobavljač je dužan ista pravovremeno osigurati.
(4) Nužno je pridržavati se svih za proizvod važećih i relevantnih EU smjernica po pitanju CE oznaka ili, u slučaju neprimjenjivosti EU normi, pripadajućih nacionalnih ili internacionalnih pravnih propisa. Sastavni dio isporuke su odgovarajuća Izjava o sukladnosti uključujući odgovarajuću dokumentaciju (kod dobavljača izvan EU).
(5) Na zahtjev naručitelja dobavljač je dužan ispostaviti dokaz odnosno izjavu o porijeklu robe. Ukoliko ugovorom nije drugačije definirano, isporuke koje dolaze iz zemalja koje nisu članice EU moraju biti usklađene s pravilima o porijeklu robe odgovarajućeg sporazuma o preferencijama s EU.
(6) Nadalje, dobavljač je obvezan zajedno sa predmetom dostave dostaviti sve potrebne dokumente, uputstva, nacrte i ostalu dokumentaciju koja naručitelju omogućava pravilnu uporabu, ugradnju, postavljanje, održavanje, popravak, obradu, skladištenje, stavljanje u pogon i provjeru naručene robe. Osim toga dužan je na zahtjev imenovati proizvođača, uvoznika i dobavljača.
(7) Ukoliko se u jednoj od tvornica Semmelrock grupe odvija postavljanje, održavanje, pregled, osposobljavanje itd. u tom slučaju vrijede lokalne smjernice o sigurnosti za vanjska poduzeća koja imaju ugovor s poduzećima unutar Semmelrock grupe.
(8) Dobavljač će osigurati sve cijenom obuhvaćene komponente i usluge kako bi udovoljio zahtjevima naručitelja, čak i kada iste nisu eksplicitno navedene u narudžbi.
(9) Ukoliko su za predmet isporuke predviđena ispitivanja, dobavljač snosi sve osnovne i usputne troškove za iste. Dobavljač je dužan pismenim putem potvrditi spremnost za provođenje ispitivanja i to minimalno jedan tjedan prije provođenja istog te dogovoriti zajednički termin. Ukoliko se do dogovorenog termina ne dostavi predmet isporuke, osobni troškovi ispitivanja naručitelja idu na teret dobavljača.
(10) Ukoliko su zbog utvrđenih nedostataka potrebna ponovna ili daljnja ispitivanja, dobavljač snosi sve osnovne i usputne troškove.
(11) Kod utvrđivanja sastava osnovnih materijala dobavljač snosi sve prateće osnovne i sporedne troškove.

5. Narudžbe, uputstva, liste s rezervnim dijelovima i postavljanje

(1) Pribor, filmovi, tiskani materijal i ostala oprema koju dobavljač proizvodi odnosno pribavi isključivo kako bi se mogla izvršiti narudžba, najkasnije s uplatom postaju vlasništvo naručitelja, čak i kada ostaju u posjedu dobavljača. Dobavljač je dužan na zahtjev naručitelja uručiti te predmete.
(2) Svi dokumenti i oprema koji su dobavljaču stavljeni na raspolaganje kako bi mogao proizvesti predmet isporuke ostaju u vlasništvu naručitelja. Dobavljač ih ne smije koristiti u druge svrhe, umnožavati niti stavljati na raspolaganje trećim osobama. Na zahtjev naručitelja dobavljač je dužan dostaviti iste sa svim njihovim kopijama.
(3) Dobavljač mora uručiti listu s rezervnim dijelovima na jeziku zemlje naručitelja te na njegov zahtjev također na engleskom i njemačkom jeziku i to najkasnije do provedbe isporuke.

6. Posebne odredbe za isporuku hardvera i softvera

(1) Dobavljač jamči da dostavljeni hardver i softver ne sadrži nikakvu opremu za kopiranje podataka, programirano zaključavanje programa kao i ostala ograničenja pri korištenju te da su oslobođeni prava trećih osoba. Isporuka mora sadržavati potpunu dokumentaciju na jeziku zemlje u koju se vrši isporuka, a ukoliko tako što nije moguće u obzir dolaze njemački i engleski jezik.
(2) Dobavljač naručitelju dodjeljuje vremenski i prostorno neograničeno i prenosivo pravo na korištenje isporučenog softvera. Dobavljač je također dužan u periodu od 7 godina nakon izvršene usluge, a u skladu s ugovorom, naručitelju pružiti usluge održavanja hardvera i softvera te informirati ga o njihovim novim verzijama.

7. Određivanje cijena i uvjeti isporuke

(1) Ukoliko u narudžbi nije drugačije navedeno cijena podrazumijeva zapakiran proizvod, paritet DDP, istovar, osiguranje pri transportu te je fiksna.
(2) Mjesto dostave je ono navedeno na narudžbenici, a ukoliko podaci nisu navedeni, tada je mjesto dostave sjedište naručitelja. Naručitelj je ovlašten preuzeti robu u tvornici dobavljača uz naknadu troškova transporta što je i dužan pravovremeno najaviti dobavljaču. U tom slučaju sva odgovornost leži u nadležnosti naručitelja.
(3) Ukoliko se na narudžbi navode uvjeti isporuke, isti moraju biti usklađeni s odredbom INCOTERMS 2000. Dobavljač je dužan na mjesto dostave robe dostaviti potvrdu naloga.
(4) Opasni proizvodi se moraju u skladu s važećim nacionalnim i internacionalnim normama pakirati, označiti i dostaviti o trošku dobavljača.
(5) Dobavljač je dužan na vlastiti trošak preuzeti povratnu ambalažu koja se koristi pri isporuci.
(6) Dobavljač je odgovoran za pridržavanje uvjeta isporuke od strane svojih poddobavljača i transportnih poduzeća. Sve pošiljke koje ne mogu biti preuzete zbog nepridržavanja ovih propisa idu na trošak i odgovornost dobavljača. Naručitelj je ovlašten utvrditi sadržaj i stanje takvih pošiljki.
(7) Ukoliko dobavljač u vremenu između narudžbe i isporuke snizi i/ili poboljša uvjete, na dan dostave vrijede važeće cijene i uvjeti. Povećanje cijena i isporuka prihvaća se samo ukoliko je naručitelj prije primitka računa za to dao pismeno odobrenje. U suprotnom slijedi ispravak računa.

8. Otpremnice i računi, dokaz o porijeklu robe

(1) Svaka isporuka mora sadržavati otpremnicu na kojoj stoji broj narudžbe. Kod slanja brodom na papirima za otpremu se navodi ime brodarskog poduzeća i broda.
(2) Računi ne smiju biti priloženi uz isporuku. Računi bez navedenog broja narudžbe mogu biti odbijeni i vraćeni natrag.
(3) Računi moraju formom, redoslijedom teksta i cijenom odgovarati narudžbama. Nedostaci ili veće količine moraju na računu biti zasebno navedeni.
(4) U slučaju da računi ne odgovaraju točkama (2) i (3) naručitelj može zahtijevati ponovno slanje odgovarajućeg računa. Dok odgovarajući račun ne stigne, ne teče valuta plaćanja računa.
(5) Kod isporuka unutar EU svaki račun ima statistički broj robe, njezinu težinu te PDV broj kupca kojem se dostavlja.

9. Termin isporuke i njezino kašnjenje

(1) Ukoliko je dogovoren rok isporuke, isti počinje teći od dana potvrde naloga. Zadani i/ili dogovoreni termini isporuke ili izrade od strane naručitelja su fiksni termini te znači da će predmet isporuke biti dostupan naručitelju na navedeni datum isporuke i na navedenoj adresi unutar odgovarajućeg radnog vremena naručitelja.
(2) Ukoliko dobavljač primijeti da naručena roba neće moći biti pravovremeno isporučena pismenim putem mora obavijestiti naručitelja o razlozima kašnjenja te njegovom trajanju.
(3) Ukoliko se ne pridržava ugovorenog termina isporuke, dobavljač je obavezan, neovisno o tome radi li se o njegovoj krivnji, za svaki započeti tjedan kašnjenja platiti ugovorne penale u visini 0,3 % od sume narudžbe pa sve do 10% ukupne vrijednosti narudžbe. Nadalje, naručitelj je kod kašnjenja isporuke oslobođen svih pravnih i ugovornih obveza te je ovlašten nakon odgovarajućeg produljenja roka otkazati ugovor. Pravo na proizašlu naknadu štete ostaje važeće.
(4) Kod preuranjene isporuke naručitelj ima pravo dobavljaču ispostaviti račun za naknadu proizašlih troškova kao što su troškovi skladištenja.

10. Plaćanje i cesija


(1) Rok plaćanja počinje teći utvrđenim datumom, najranije primitkom robe ili računa te ispunjenjem uvjeta za CE označavanje i Izjavu o sukladnosti u skladu s točkom 4 (2). Ukoliko prispijeće robe i računa nije vremenski usklađeno, rok plaćanja počinje teći nakon prispijeće zadnje posljednje stavke. U slučaju reklamacije rok plaćanja počinje teći nakon rješenja iste. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, rok plaćanja iznosi 45 dana.
(2) Cesija iznosa računa je dopuštena samo uz pismeno odobrenje naručitelja. Plaćanje ne jamči urednost isporuke i time ujedno ne oslobađa isporučitelja od daljnjih zahtjeva naručitelja.
(3) Plaćanje ne znači prihvaćanje uvjeta i cijena te ne utječe na dobavljačevu garanciju ili druga prava ukoliko dođe do poteškoća pri pružanju usluge.
(4) Za zakašnjele uplate od strane naručitelja zaračunavaju se kamate do maksimalne visine od 5 % ?? od dospijeća računa.

11. Preuzimanje i garancija

(1) Potpis na otpremnici i/ili potvrdi o preuzimanju robe vrijede uvijek sa zadrškom tj. roba se smatra preuzetom kada se naknadnom procjenom utvrdi da su roba i količina valjani.
(2) Rok garancije za pokretnu robu iznosi 2 godine i počinje teći s danom preuzimanja robe od strane naručitelja. Konačno preuzimanje slijedi tek kada se ispune uvjeti za CE oznaku (ukoliko je primjenjivo, u suprotnom oznaka prema važećim nacionalnim i internacionalnim normama) i Izjavu o sukladnosti sukladno točki 4 (2). Ukoliko naručitelj svom kupcu mora dati garanciju, naručitelj može nakon isteka roka od 2 godine unutar 6 mjeseci od ispunjenja uvjeta garancije istu zahtijevati od dobavljača.
(3) Dobavljač jamči da isporučena roba odgovara uvjetima kvalitete sukladno točki 4 (1) ovih uvjeta nabave. Nadalje, isporučena roba mora u svim osobinama odgovarati onima utvrđenim ispitivanjem, odgovarati osobinama uzorka te odgovarati opisu proizvoda te biti oslobođena od prava trećih osoba. Isporučena roba i njezini osnovni sastojci također moraju odgovarati javnim tekstovima koje su objavili dobavljač i proizvođač (posebice u prospektima i kod opisa osobina proizvoda). Isto se odnosi na izjave svih proizvođača u proizvodnom i prodajnom lancu konačnog proizvoda te na javne objave osoba koje se iznošenjem svoga imena, marke ili neke druge oznake označavaju kao proizvođači.
(4) Ukoliko u skladu s točkom 4 (1) dostavljena roba ima nedostatke, naručitelj može zahtijevati saniranje nedostataka, zamjenu nevaljale robe, nižu cijenu za naručenu robu ili prekinuti ugovor. U svim je slučajevima dostatna izvan sudska izjava naručitelja. Pravo na sniženje cijene ili prekid ugovora postoji također u slučaju kada naručitelj zatraži zamjenu nevaljale robe, a dobavljač odbije, kada roba ne stigne u dogovorenom roku (najviše 14 dana), kada zamjena robe ne uspije ili kada su ostale mjere za kompenzaciju naručitelju neprihvatljive. Pravo na prekid ugovora ne postoji ukoliko dobavljač smatra da je isti beznačajan odnosno nedovoljan da se prekine ugovor.
(5) Sve troškove i rizike zamjene snosi dobavljač.
(6) Naručitelj će dobavljaču dojaviti o nedostacima isporučene robe bez nepotrebnog odgađanja (reklamacija), no garancijska prava i sva ostala prava naručitelja proizašla iz nedostatnosti dostavljene robe, preuzimanja nedostatne robe ili zakašnjele prijave/nepoduzimanja iste o nedostatku robe ostaju važeća.
(7) Za nedostatke koji ne mogu biti utvrđeni u garancijskom roku, naručitelj ima pravo nakon isteka roka garancije podnijeti reklamaciju minimalno 3 mjeseca nakon otkrića nedostatka, a dobavljač je obvezan jamčiti i za te nedostatke.
(8) Ukoliko se nedostatak prijavi dobavljaču unutar roka garancije, isticanje roka garancije se zaustavlja ukoliko se prava proizašla iz manjkavosti robe bez otezanja uvaže. Ukoliko se roba u potpunosti zamijeni rok garancije počinje teći iznova dok kod djelomične zamjene isto vrijedi za novo zamijenjene dijelove.
(9) Nakon isteka primjerenog roka za saniranje nedostataka naručitelj ih može sanirati sam ili od strane treće osobe te zahtijevati nadoknadu troškova. Ovo pravo također ima i kada otklanjanje nedostatka proizvoda ne uspije ili kada nije odgovarajuće, kada dobavljač odlučno odbija saniranje nedostataka, kada saniranje nedostataka ne uslijedi ili ne može uslijediti u ugovorom definiranom roku ili kada je riječ o posebnim okolnostima koje uvažavajući interese obiju strana opravdavaju samostalno saniranje nedostataka. Naručitelj za troškove saniranja nedostataka može zahtijevati predujam od dobavljača. Garancijski rok za isporuke koje su zbog nedostataka morale biti sanirane od strane naručitelja ili treće osobe ostaje važeći.
(10) Ukoliko se nedostaci u naručenoj robi pokažu tek za vrijeme procesa prerade tj. proizvodnje, osim nadoknade štete naručitelj ima pravo zahtijevati i nadoknadu svih troškova proizašlih primjenom oštećene robe. Dobavljač je dužan uvažiti sve zahtjeve za garancijom te nadoknadom štete proizašle iz isporučene robe te ispoštovati iste.
(11) Za vrijeme trajanja garancijskog roka naručitelj može zahtijevati 10 % ukupne vrijednosti narudžbe kao iznos jamstva.
(12) Pri isporuci robe naručitelju niti jedna treća osoba ne smije polagati pravo na istu.

12. Jamstvo za nedostatke na robi, jamstvo proizvođača i osiguranje

(1) Dobavljač odgovara za oštećenja nastala na ostalim pravnim dobrima (reklamacija) uslijed nedostatka na naručenoj robi.
(2) Isporučitelj se obvezuje naručitelju nadoknaditi sve nedostatke na isporučenom proizvodu što podrazumijeva i zahtjev za sanacijom nepravilnosti od strane treće osobe. Isporučitelj se također obvezuje da zbog zahtjeva za sanacijom nepravilnosti neće pokretati sudski spor protiv naručitelja ili treće osobe.
(3) Ukoliko isporučitelj naknadno utvrdi nedostatke na proizvodu koji bi mogli dovesti do zahtjeva za sanacijom nedostataka, obvezan je o tome obavijestiti i naručitelju nadoknaditi sve proizašle troškove i štete proizašle iz povratka manjkavog proizvoda i njegove zamjene.
(4) Ukoliko u procesu zamjene neispravnog proizvoda dođe do sudskog spora, dobavljač će naručitelju staviti na raspolaganje sve svrsishodne dokaze, poduprijeti ga te nadoknaditi odgovarajuće troškove sudskog spora.
(5) Mogući zahtjevi dobavljača za naknadu štete zbog nepravovremenog stavljanja proizvoda na raspolaganje su isključeni.
(6) U ostalim slučajevima vrijede zakonski odredbe o odgovornosti.
(7) Isporučitelj je obvezan za štete uzrokovane isporukom robe od njegove strane, strane njegovih zaposlenika ili opunomoćenika o svom trošku sklopiti jamstveno osiguranje. Visina osiguranog iznosa ovisno o šteti naručitelju se na njegovo inzistiranje mora staviti na raspolaganje tj. dokazati.
(8) Odgovornost naručitelja za oštećenje mašina, aparata, alata itd. stavljenih na raspolaganje naručitelju od strane dobavljača je isključena osim u slučaju namjernog i nepažljivog ophođenja.

13. Tajnost podataka

(1) Dobavljač se obvezuje na tajnost podataka koji su mu stavljeni na raspolaganje za vrijeme narudžbe ukoliko ti podaci nisu uobičajeni i zakonski poznati. Podatke će koristiti samo u svrhu izvršenja narudžbe. U tajnosti se moraju držati i nacrti, uzorci, modeli, forme i ostala sredstva potrebna za proizvodnju traženog proizvoda stavljeni na raspolaganje dobavljaču, a koji su materijalno i duhovno vlasništvo naručitelja te koji zadržava pravo na njih. Dobavljač mora ove informacije i dokumente držati u tajnosti i zaštićene od uvida trećih osoba, a na iste mjere je dužan upozoriti i svoje zaposlenike i suradnike. Ista pravila o tajnosti podataka vrijede i nakon izvršenja narudžbe ili prestanka trajanja ugovora s dobavljačem.
(2) Podaci o dobavljaču će se koristiti samo kako bi se mogao ispoštovati ugovor, posebice u administrativne i obračunske svrhe.
(3) Dobavljač odobrava da se podaci povezani sa narudžbom obrade i distribuiraju unutar Sememlrock grupe od strane naručitelja.
(4) Dobavljač mora držati u tajnosti upit i narudžbu naručitelja. Odgovoran je za sve štete proizašle iz povrede ovog prava.

14. Reklamni materijal / navođenje referenci

(1) Dobavljač samo uz pismeno odobrenje naručitelja smije koristiti podatke iz poslovnog odnosa na informativnim i reklamnim materijalima.

15. Povreda prava iz poslovnog odnosa

Dobavljač je odgovoran za povredu patenata, licenci ili zaštitnih prava trećih osoba isporukom i korištenjem predmeta isporuke, snosi sve proizašle troškove i štete te ne tereti naručitelja ni na koji način.


16. Završetak ugovora

(1) Naručitelj je ovlašten bez povrijede svih svojih prava odmah prekinuti ugovor posebice u slučaju:
- Nad dobavljačevom imovinom je pokrenut stečajni postupak ili je pokretanje stečajnog postupka odbijeno zbog nemogućnosti pokrivanja troškova, pokrenut je proces nagodbe ili bilo koji slični postupak;
- Nastupile su okolnosti koje onemogućavaju ispunjenje uvjeta iz ugovora ili izvršenje narudžbi.
(2) U slučaju opravdanog prekida ugovora naručitelj ima pravo prema vlastitoj procijeni već dostavljenu robu zadržati kao kompenzaciju za naplatu ili o trošku dobavljača poslati natrag. U slučaju prekidanja ugovora zbog dugovanja dobavljača, isti naručitelju mora nadoknaditi dodatne troškove proizašle iz moguće potrebe da se narudžba mora proslijediti na treću osobu.

17. Primjenjivi zakoni, djelomična ništetnost i tumačenje klauzule

(1) Za ove uvjete nabave i cjelokupne pravne odnose između dobavljača i naručitelja vrijedi austrijsko pravo; isključen je konflikt konvencije UN-a o Međunarodnoj razmjeni dobara i normi međunarodnog privatnog prava – PRILAGODITI HRVATSKOJ
(2) U slučaju neučinkovitost neke od odredbi ovih uvjeta za nju vrijedi njoj najbliža odredba. Neučinkovitost pojedinačnih odredbi ne utječe na valjanost ostalih odredbi.

18. Nadležnost suda


Jedini nadležni sud za sve odnose koji proizlaze iz ugovora te za sudske sporove bilo koje vrste je ovlašteni sud prema adresi naručitelja. Ukoliko dobavljač ima sjedište izvan EU, svi sudski sporovi proizašli iz ovog ugovora ili se odnose na njegovu ništetnost, povredu ili njegovo prekidanje rješavaju se u skladu s pravilnikom o arbitraži i mirenju Međunarodnog suda o arbitraži gospodarske komore u Beču i to od strane triju imenovanih sudaca. U svakom slučaju naručitelj ima pravo tužiti dobavljača prema adresi njegovog sjedišta.