Semmelrock Uputstva o postavljanju opločnika

Uputstva o postavljanju opločnika

1. Donja podloga (zemljana podloga) poprečni nagib 2,5-4%

2. Donji nosivi sloj (zaštita od smrzavanja)

3. Gornji nosivi sloj (fina podloga), poprečni nagib 1-2,5%

4. Podloga za opločnike: 3-5 cm fini tucanik 2/4 mm ili 4/8 mm

5. Rubni okvir (palisada ili rubnjak)

6. Površina opločnika (debljina = debljina opločnika)

Što treba znati prije početka radova?

 • Kod opločnika koji imaju mješavinu više boja, prilikom postavljanja se moraju uzimati opločnici s više različitih paleta.
 • Za opločnike u boji svakako upotrijebiti valjak s Vulcollan- kliznom pločom.
 • Ugraditi samo vizualno ispitan materijal.
 • Primijeniti kvarcni pijesak za popunjavanje reški (0,3 – 0,6 ili 0,6 – 1,3 mm). Taj je pijesak oštriji i povezuje bolje od uobičajenih okruglih pijesaka.
 • Površinu prije zbijanja dobro očistiti (zbijati suhu+čistu površinu).

Preporuča se da temperatura zraka prije i prilikom izvođenja radova bude min. 5°C više dana za redom. Izvođenje radova sa smrznutim materijalima ili podlogom rezultirati će površinama koje neće biti stabilne.

Izvođenje radova:

 • Iskop do dubine smrzavanja ca. 30 cm šire nego gotova opločena površina. Poprečni nagib donje podloge 2 – 4% predvidjeti za odvodnju. Kod glinastog tla ugraditi i drenažu. Napomena: dubina smrzavanja u primorskim krajevima iznosi 40-60 cm, u kontinentalnim nizinskim krajevima 80-120 cm, u planinskim krajevima do 140 cm)
 • Donji nosivi sloj (gruba podloga, šljunak 0 – 63 mm) nanijeti u sloju do 25cm i zbiti valjkom kako bi se osigurala nosivost i drenažna funkcija.
 • Gornji nosivi sloj (fina podloga, šljunak 0 – 22 mm) nanijeti u debljini do 20 cm i zbiti valjkom na određeni koeficijent ovisno o namjeni površine. Predvidjeti nagib od 1 – 2,5%. Visinu točno podesiti na +/- 2 cm.
 • Ugradnja predviđenog rubnjaka. (Kod voznih površina se preporučuje u svakom slučaju!)
 • Nanošenje podloge opločnika od tucanika  4 – 8 mm, debljine 3 – 5 cm. Labavo napuniti između postavljenih vodilica i razvući aluminijskom letvom (ne zbijati!)
 • Postavljanje opločnika se izvodi od ruba odn. već djelomično opločene površine. U razmacima od 2 – 3 m ispitati liniju reški (aluminijska letva, špaga). Neisprekidane dužinske fuge je potrebno usmjeriti poprečno ili dijagonalno u odnosu na smjer vožnje po površini!
 • Nanošenje pijeska u reške – opločnike prije zbijanja temeljito očistiti od pijeska za reške! Za optimalan dugoročni vijek reški potrebno je primijeniti kvarcni pijesak za reške.
 • Zbijanje opločene površine s pločom za zbijanje po dužini i širini. Nakon toga još jednom potpuno zapuniti reške i očistiti površinu od pijeska (pomesti i pošpricati vodom, kako bi se uklonila fina prašina).
 • Dobro pripremljena podloga s adekvatnim modusom stišljivosti i dobrom drenažom osnovni je preduvjet za ispravnu ugradnju opločnika i njihovu izloženost opterećenjima.

Semmelrock Nabijanje podloge
Semmelrock Ravnanje podloge
Semmelrock Polaganje opločnika
Semmelrock Rezanje (lomljenje) opločnika
Semmelrock Fugiranje
Semmelrock Nabinanje opločnika
Semmelrock Pranje
Semmelrock ugradnja opločnika ugradnja na betonsku podlogu

Uputstva o postavljanju ploča

PAŽNJA: Prije postavljanja ploča obratiti pažnju na slijedeće!

 • Kako bi se postigao harmoničan izgled površina, moraju se uzimati ploče sa više različitih paleta.
 • Ugraditi samo vizualno ispitan materijal.
 • Rezane ploče je nakon rezanja potrebno isprati (uklanjanje cementne prašine).
 • Ploče se nikada ne smiju postavljati bez reške (otkidanje rubova).

Što treba znati prije početka radova?

I. Postavljanje na podlogu od tucanika (samo za pješačke površine)

 • Iskop izvršiti do dubine smrzavanja, min 30 cm šire od buduće opločene površine (dubina smrzavanja u primorskim krajevima iznosi 40-60 cm, u kontinentalnim nizinskim krajevima 80-120 cm, u planinskim krajevima do 140 cm)
 • Obavezno voditi računa o nagibu površine.
 • Materijal za protusmrzavajuću podlogu slojevito nanijeti i zbiti valjkom.
 • Visinu fine podloge poravnati na ± 2 cm uz predviđene nagibe.
 • Tucanik granulacije 2 – 4 ili 4-8 mm labavo nasipati između postavljenih vodilica i razvući aluminijskom letvom.
 • Ploče postaviti ručno, a reške izvesti špagom odn. primjenom krugova za reške.
 • Pridržavati se najmanje širine reške od 3 mm!
 • Reške se popunjavaju isključivo kvarcnim pijeskom granulacije 0.3-0,6 ili 0.6-1.3 mm.

II. Polaganje na betonsku podlogu (podloge za terase i pješačke površine)

 • Fleksibilno ljepilo nanijeti u sloju debljine 0.5 do 2 cm direktno na očišćenu nosivu podlogu te položiti ploče.
 • Voditi računa o nagibu površine (odvodnja vode s površine)!
 • Širina reški mora iznositi minimalno 8 mm.
 • Kao ispuna preporuča se fleksibilna fugna masa.

III. Postavljanje na držače razmaka

 • Ovisno o željenoj širini fuga i ujednačenosti podloge koristiti odgovarajuće držače razmaka.
 • Držači razmaka se postavljaju na doljnju betonsku podlogu čime tvore križna mjesta na pločama te omogućavaju zadržavanje potrebne širine fuga.
 • Ploče moraju čvrsto stajati na držačima razmaka.
 • Ne preporuča se fugiranje ili popunjavanje prostora ispod ploča.
 • Važno je pripaziti da betonska podloga ima odgovarajući nagib uključujući i mogućnost odvodnje.